ירושלים     רחי כנפי נשרים 3     טלפון:026525734  פקס: 026523746

.   Office@benamram.co.il דואר אלקטרוני :

 

באר-שבע   רח' יהודה הנחתום 4   טלפון: 086235074 פקס: 086235345

Olesiay@benamram.co.il ,Tamars@benamram.co.il דואר אלקטרוני :

בן-עמרם ושותי, רואי חשבון

Ben-Amram & CO, Certified Public Accountants (ISR.)